INTRANET Euskara|Español|English|Français
FONATARI - euskal fonetikaren ataria

euskal fonetikaren ataria

:: hurbilkaria ::

Hurbilkari sabaikari /j/k balio fonematikoa lapurteran, mendebaldeko eta ekialdeko behenafarreretan, bizkaieraren eta iparraldeko goinafarreraren azpieuskalki batzutan eta hegoaldeko goinafarreran dirauen azpieuskalki bakarrean du. Gainerakoetan, bilakabide-une desberdinetan aurkitzen delarik, igurzkari belarra izatera abiatu da, tarteko egoerak igaroz (igurzkari sabaikari ahostuna eta ahoskabea), gorago aipatu den bezala dagozkien elementuak deskribatzean; eta zubereraz [ʒ] izatera jo du, [ʃ]n ahoskabetzeko joera nabaria duelarik.
 
EUSKARAREN HOTSAK|DOKUMENTU BASEA|AHOSKERAK
Deustuko Unibertsitatea Fonetika Laborategia Bizkaiko Foru Aldundia
:: © FONATARI ::