INTRANET Euskara|Español|English|Français
FONATARI - euskal fonetikaren ataria

euskal fonetikaren ataria

:: dardarkariak ::

Euskarak bi fonema dardarkari ditu, biak hobietakoak:

  Hobietakoa
 Dardarkariak
 Anitza
 Bakuna
 Grafiak
 Anitza
 Bakuna

Elementu hauen fonematasuna bokalartean baizik ez da gertatzen, beste testuingurutan neutralizatu egiten baitira. Dardarkariak ez dira ageri hasierako posizioan, asimilatu gabeko mailebutan izan ezik.

Fonema dardarkariek zenbait aldaki dute: garrantzitsuenak, hurbilkaria [ɹ] (batez ere bokalartean) eta asibilatua [ɾ̌] (egoera inplosiboan, batik bat amaierakoan, eta xistukarien aurrean).

Iparraldeko euskalkietan, frantsesaren eraginez, dardarkari ubularra ere gertatzen da [ʀ], zein hobietakoa lekutzen ari den. Zubereraz, bestalde, kasu bakanetan izan ezik, bokalarteko dardarkari bakunaren galera gertatu da. Guzti hori kontutan izanik, elementu hauen egoera fonematikoa nahastuxea da.
 
EUSKARAREN HOTSAK|DOKUMENTU BASEA|AHOSKERAK
Deustuko Unibertsitatea Fonetika Laborategia Bizkaiko Foru Aldundia
:: © FONATARI ::